Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  1. Rucińska T., Wykorzystanie kruszyw odpadowych i z recyklingu w kompozytach cementowych, Magazyn Kruszywa 3/2018, Wydawca Elamed Media Group, Katowice 2018, s. 32-34
  2. Sang-Yeop Chung, Mohamed Abd Elrahman, Pawel Sikora, Teresa Rucinska, Elzbieta Horszczaruk, Dietmar Stephan, An evaluation the effects of crushed and expanded waste glass aggregates on the material properties of lightweight concrete using image-based approaches, Materials 2017, Volume 10 (Issue 12), 1354; IF=2,654; doi:10.3390/ma10121354
  3. Głowacka A., Rucińska T., Kiper J., The slag original from the process of sewage sludge incineration selected properties characteristic, E3S Web Conf, Volume 22, 00054 (2017), doi.org/10.1051/e3sconf/20172200054
  4. Rucińska T.,Wykorzystanie recyklingowych kruszyw drobnoziarnistych w kompozytach cementowych, Magazyn Kruszywa 4/2017, Wydawca Elamed Media Group, Katowice, s. 39-43
  5. Sikora P., Horszczaruk E., Skoczylas K., Rucinska T., Thermal properties of cement mortars containing waste glass aggregate and nanosilica, Procedia Engineering, Vol. 196 ( 2017 ) 159 – 166, doi: 10.1016/j.proeng.2017.07.186
  6. Rucińska T., Gul M.: Ocena wpływu domieszek i dodatków na właściwości matrycy cementowej, Przegląd Budowlany Nr 7/2017, Warszawa, s. 50-56
  7. Głowacka A., Rucińska T., Kiper J., The slag original from the process of sewage sludge incineration selected properties characteristic, International conference on advances in energy systems and environmental engineering (ASEE17), Poster, Wrocław 2-5.07.2017
  8. Sikora P., Horszczaruk E., Skoczylas K., Rucinska T., Thermal properties of cement mortars containing waste glass aggregate and nanosilica, Creative Construction Conference 2017, CCC 2017, 19-22 June 2017, Poster, Primosten, Croatia
  9. Rucińska T., Łącka K., Wpływ dodatku gruzu mielonego na właściwości zaprawy cementowej,  Materiały Budowlane Nr 10/2016, Warszawa, s. 22-24, DOI:10.15199/33.2016.10.07
  10. Sikora P., Augustyniak A., Cendrowski K., Horszczaruk E., Rucińska T., Nawrotek P.,Mijowska E., Characterization of Mechanical and Bactericidal Properties of Cement Mortars Containing Waste Glass Aggregate and Nanomaterials, Materials 2016, Volume 9 (Issue 8), n°701/(1-16); IF=2,728; DOI:10.3390/ma9080701
  11. Rucińska T., Adamczuk M., Wpływ materiału zmiennego fazowo na właściwości wytrzymałościowe i cieplne gipsowej gładzi polimerowej; Izolacje nr 2/2016, s. 50-55
  12. Rucińska T., Łącka K., Wpływ dodatku gruzu mielonego na właściwości zaprawy cementowej, Ogólnopolska Konferencja Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych, Warszawa, 22-23 stycznia 2016, s. 119-124
  13. Rucińska T., Chańko A., Nowicka A., Wpływ rodzaju cementu i kruszywa drobnoziarnistego na właściwości zapraw/The influence of cement and fine aggregate type on the properties of mortars, Materiały Budowlane Nr 12/2015, Warszawa, s. 80-82, DOI: 10.15199/33.2015.12.25
  14. Rucińska T., Wpływ zróżnicowanych kruszyw drobnoziarnistych na właściwości zaprawy cementowej, Magazyn Kruszywa 4/2015, Wydawca Elamed Media Group, Katowice, s. 38-40
  15. Sikora P., Horszczaruk E., Rucińska T., The effect of nanosilica and titanium dioxide on the mechanical and self-cleaning properties of waste-glass cement mortar, 7th Scientific-Technical Conference Material Problems in Civil Engineering (MATBUD’2015), Procedia Engineering 108 ( 2015 ), s. 146 – 153, RG Journal impact=0,61; DOI: 10.1016/j.proeng.2015.06.130
  16. Sikora P.,  Horszczaruk E.,  Rucińska T.,  Straszyńska A., Wpływ wysokiej temperatury na właściwości mechaniczne zapraw cementowych ze stłuczką szklaną/The influence of elevated temperature on the mechanical properties of cement mortars with waste glass, Materiały Budowlane Nr 5/2015, Warszawa, s. 116-118, DOI: 10.15199/33.2015.05.47
  17. Rucińska T., Kiernożycki W., Odkształcalność ściskanego osiowo betonu z kruszywem styropianowym/Strain of axially compressed concrete with styrofoam aggregate, Cement-Wapno-Beton Nr 1/2014, s. 33-39, IF=0,426
  18. Rucińska T., Właściwości kompozytu cementowo-styropianowego, Materiały Kompozytowe – Innowacje-Technologie-Maszyny, kwartalnik techniczno-informacyjny nr 2/2014 (kwiecień-maj-czerwiec), Racibórz 2014, s. 14-19
  19. Garbalińska H., Rucińska T., Wygocka A., Błędy wykonawcze w realizacji termoizolacji stropodachu na bazie kompozytu styropianowo-cementowego, Materiały Budowlane Nr 1/2014, s. 60-61
  20. Kurtz-Orecka K., Rucińska T., Redukcja zużycia energii przy zastosowaniu izolacji transparentnych w lokalnych warunkach klimatycznych, Ogólnopolska Konferencja Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych, Warszawa, 16-17 stycznia 2014, str. 51-57
  21. Horszczaruk E., Brzozowski P., Rucińska T., Odporność na korozję chlorkową podwodnego betonu naprawczego dojrzewającego w warunkach oddziaływania ciśnienia hydrostatycznego/Chloride corrosion resistance of underwater repair concrete in terms of the cutting effects of hydrostatic pressure, Budownictwo i Architektura, Vol. 12 (3) 2013. Politechnika Lubelska, Lublin, 2013
  22. Garbalińska H., Rucińska T., Wygocka A.: Błędy wykonawcze w realizacji termoizolacji stropodachu na bazie kompozytu cementowo-styropianowego. Ogólnopolska Konferencja Problemy Techniczno-Prawne Utrzymania Obiektów Budowlanych, Warszawa, 15-16 stycznia 2013
  23. Rucińska T., Wygocka A.: Domieszki do betonów. Izolacje nr 11/12/2012
  24. Rucińska T., Kwiecień T., Radek A.: Wpływ kompozycji kruszyw drobnoziarnistych na właściwości zapraw cementowych. Materiały Budowlane nr 11/2012
  25. Kiernożycki W., Rucińska T.: Wytrzymałość styrobetonu na przecinanie. Inżynieria i Budownictwo 12/2011, S. 677-678
  26. Rucińska T.: Wybrane rozwiązania materiałowe elewacji budynków. Wykład zamówiony i wygłoszony na szkoleniu zorganizowanym przez Północną Izbę Gospodarczą w Szczecinie, w ramach projektu systemowego „Transfer wiedzy w regionie poprzez rozwój sieci współpracy” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Szczecin, 23 kwiecień 2010
  27. Rucińska T., Kiernożycki W.: Właściwości mechaniczne betonu z kruszywem styropianowym i ich wzajemne zależności/Mechanical properties of concrete with foamed styrene aggregate, CWB-5/2010, wrzesień – październik 2010, Wydawnictwo Naukowe „AKAPIT” Kraków, s. 289-295
  28. Rucińska T.: Ekologia w budownictwie – Syndrom Chorego Budynku. Konferencja: EDUKACJA EKOLOGICZNA – zmień swoje Miasto! Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szczecin 20.11.2009 – 21.11.2009 – Referat zamówiony, wygłoszony
  29. Rucińska T., Majer S.: Nawierzchnie przepuszczalne dróg dojazdowych. Atlas budowlany nr 100. Gdańsk, marzec 2009, s. 12-14
  30. Rucińska T., Majer S.: Izolacyjność akustyczna wyrobów posadzkowych. Atlas budowlany nr 98. Gdańsk, grudzień 2008, s. 14-16
  31. Kaszyńska M., Rucińska T.: Wpływ kompozycji kruszywa na właściwości lekkich betonów samozagęszczalnych. Konferencja Dni Betonu 2008. Trwałość i Nowoczesność. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Wisła, 13-15 października 2008, s. 131-141
  32. Rucińska T.: Styrobeton - beton lekki o właściwościach izolacyjno-konstrukcyjnych. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Energia i Środowisko w Technologiach Materiałów Budowlanych, Ceramicznych, Szklarskich i Ogniotrwałych. Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie, Karpacz, 17-19 września 2008
  33. Rucińska T.: Materiały i wyroby budowlane w aspekcie ekologicznym. Ekorozwój i Agenda 21 – Interdyscyplinarny model kształcenia. Praca zborowa pod redakcją Piotra Pieczyńskiego. Wydawnictwo SSW Collegium Balticum, Szczecin 2007, s. 442-45
  34. Rucińska T.: Wyroby termoizolacyjne w proekologicznych rozwiązaniach. Polsko-Niemieckie Seminarium Naukowe Katedry Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych oraz Hochschule Neubrandenburg. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin 2006
  35. Rucińska T.: Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków wg PN-EN 13501-1”. II Sympozjum Techniczno-Budowlane „WYBRANE ZAGADNIENIA W PROCESIE BUDOWLANYM”. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa w Koszalinie, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Koszalinie, Koszalin-Mielno 15-16 grudnia 2005
  36. Mieczkowski P., Rucińska T.: Betony lekkie. Rozdział 8. Budownictwo ogólne. Materiały i wyroby budowlane. Tom 1, ARKADY, Warszawa 2005, s. 482-548
  37. Rucińska T.: Własności akustyczne wyrobów budowlanych. WARSTWY - kwartalnik nr 2(39) – kwiecień-czerwiec 2005
  38. Rucińska T.: Kształtowanie współczynnika przenikania ciepła w szybach zespolonych. Świat Szkła – miesięcznik nr 2(83) – luty 2005, s. 28, 30-33
  39. Rucińska T.: Uwarunkowania materiałowe i konstrukcyjne w kształtowaniu współczynnika przenikania ciepła ”U” dla okien wielowarstwowych. OKNO- kwartalnik nr 1(36) styczeń – marzec 2004, s. 34-42
  40. Rucińska T.: Wymagania normowe w stosunku do budowlanego szkła bezpiecznego. OKNO- kwartalnik nr 2(37) kwiecień – czerwiec 2004, s. 72-75
  41. Rucińska T,. Majer St.: Ekologiczne nawierzchnie chodników i dróg w strefie zamieszkania, Transport Miejski, 2001 nr 10, s. 20-23
  42. Rucińska T.: „Materiały budowlane w aspekcie ekologicznym”. Referat na Konferencji realizowanej w ramach programu Unii Europejskiej SEED o tematyce „Materiały i urządzenia ekologiczne w budownictwie”. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego-Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości – 11 październik 2001, s. 7
  43. Rucińska T., Kiernożycki W.: Styrobeton – materiał izolacyjno-konstrukcyjny, Przegląd Budowlany Nr 2/99, s. 4-6
  44. Rucińska T., Kiernożycki W.: Keramzytobeton – materiał izolacyjno-konstrukcyjny, Przegląd Budowlany Nr 1/9, s. 11-14
  45. Mickiewicz D., Lipczyńska I., Rucińska T.: Materiały i Wyroby Budowlane. Część II. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej 1998
  46. Rucińska T.: Hydroizolacje na bazie asfaltów. Tygodnik Budowlany 37(372)' 97
  47. Lipczyńska I., Rucińska T.: Izolacyjne materiały ekologiczne. Tygodnik Budowlany 31(366)' 97
  48. Lipczyńska I., Rucińska T., Dachy zielone alternatywą dla szarych miast, Tygodnik Budowlany 44(327)' 96, s. 8-9
  49. Lipczyńska I., Rucińska T.: Ekologia a ścieżki rowerowe. Transport Miejski 5-6/'96
  50. Mickiewicz D., Rucińska T., Lipczyńska I.: Materiały budowlane przyjazne dla środowiska. Ekologiczne aspekty renowacji. Projekt demonstracyjny renowacji ekologicznej, Szczecin, 1995r.; Broszura Informacyjna nr 2; Zespół Koordynacyjny d/s Renowacji Historycznej Zabudowy Miasta, s. 10 - 11
  51. Mickiewicz D., Rucińska T., Lipczyńska I.: Materiały budowlane przyjazne dla środowiska. Projekt demonstracyjny renowacji ekologicznej. Ministerstwo Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Królestwa Holandii, Szczecin, 1995 r., część I – raport, s. 18 - 66, część II - załącznik nr 7, s. 1-116.
  52. Mickiewicz D., Rucińska T., Lipczyńska I.: Environment - Friendly Bulding Materials (Materiały budowlane przyjazne środowisku). Ecological Renovation Demonstration Projekt. Ministerstwo Budownictwa, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Królestwa Holandii, Szczecin, maj 1995
  53. Mickiewicz D., Lipczyńska I., Rucińska T.: Ekologiczna ocena Materiałów budowlanych stosowanych w systemach dociepleń budynków. Mat. Konf. II Konferencja Naukowo-Techniczna " Problemy Projektowania, Realizacji i Eksploatacji Budynków o Niskim Zapotrzebowaniu na Energię ". Kraków-Mogilany 19-22 październik 1994
  54. Mickiewicz D., Rodzoch M., Rucińska T., Stefańczyk B.: Materiały i Wyroby Budowlane. Przewodnik do zajęć dydaktycznych, część I; Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1994
  55. Rucińska T.: Badania niemieckiej emulsji anionowej bitumiczno-kauczukowej. Materiały Budowlane 9' 94 - XX nr 265
  56. Mickiewicz D, Rodzoch M., Rucińska T.: Piaskobeton z kruszywem drobnym z miejscowości Nawodna. Materiały budowlane 7'93 - XX nr 251
  57. Ruciński A., Rucińska T.: Ogólne zasady optymalizacji projektowania mieszanek mineralnych. Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej nr 477, Materiały Sesji Naukowej z okazji 45-lecia Wydziału Budownictwa i Architektury, 1992